Spontane Sollicitaties

in Tour & Taxis - Brussels

;

Persoonlijke informatie

Profiel kandidaat

curriculum vitae
Sleep je bestanden hier om te uploaden of
Motivatiebrief (niet verplicht)
Sleep je bestanden hier om te uploaden of

Privacy beleid sollicitanten

Meer lezen

Privacy beleid

1. Identiteit van verwerkingsverantwoordelijke

Mediafin NV met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86C bus 309, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0404.800.301 (hierna “Mediafin”, “we” of “ons”), treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring voor sollicitanten (hierna “privacyverklaring”) bevat essentiële informatie over de wijze waarop Mediafin, als verwerkingsverantwoordelijke, uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, inclusief voor welke doeleinden, voor hoe lang en wat uw rechten zijn wanneer u solliciteert bij Mediafin.

Mocht u na het zorgvuldig lezen van deze Privacyverklaring nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de contactgegevens in sectie 7 hieronder.

2. Toepasselijke wetgeving

Mediafin verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te verwerken en te beschermen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder Verordening 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 EG (“AVG”) alsook nationale of internationale wet – of regelgeving waarmee de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt ingevoerd of aangevuld en eventuele toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Voor de toepassing van deze verklaring hebben begrippen zoals “persoonsgegevens”, “verwerkingsverantwoordelijke”, “verwerken”, betrokkene” de betekenis die daaraan wordt gegeven in de toepasselijke wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.  

3. Verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken volgende persoonsgegevens wanneer u een vacature indient via www.jobs.mediafin.be:

-      Naam en voornaam

-      E-mailadres

-      Motivatiebrief

-      Alle informatie in uw Curriculum Vitae (CV), zoals, maar niet beperkt tot, opleidingsggegevens, professionele gegevens (huidige functie, bedrijf waar u nu werkt, voorgaande werkgevers), salarisverwachtingen en academische gegevens.

Wij raden u af om gevoelige gegevens met ons te delen zoals politieke opvattingen, gezondheidsgegevens, ras en etniciteit, seksuele geaardheid en lidmaatschap bij vakbonden. Wij hebben deze gegevens absoluut niet nodig in het kader van de sollicitatieprocedure.

Wij baseren ons op de rechtsgrond “gerechtvaardigd belang” om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer u een sollicitatie indient. Toestemming als rechtsgrond is niet mogelijk omdat een sollicitant geen vrije toestemming kan geven gezien het machtsonevenwicht tegenover Mediafin. Als uw sollicitatie succesvol leidt tot een indiensttreding bij Mediafin zullen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van de rechtsgrond “noodzaak ter totstandkoming en/of uitvoering van een contract”.

Wij houden uw persoonsgegevens bij voor zolang als de gegevens relevant zijn voor aanwervingsdoeleinden. Indien Mediafin niet geïnteresseerd is in u als kandidaat (zowel nu niet als in de toekomst niet), dan zullen uw persoonsgegevens verwijderd worden vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als Mediafin geïnteresseerd is om uw profiel toe te voegen aan ons aanwervingsreserve omdat we u mogelijks later willen contacteren voor een andere functie, zullen we hiervoor uw toestemming vragen. Indien uw sollicitatie leidt tot een aanwerving, zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen volgens de wettelijke bewaartermijn van vijf jaar na uitdiensttreding (behalve in geval van een lopend geschil).

4. Met wie zal uw data gedeeld worden?

Mediafin zal zich onthouden van het openbaar maken van persoonsgegevens van betrokkenen aan derden, tenzij in de volgende specifieke gevallen:

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld tussen de verschillende vestigingen van Mediafin, bijvoorbeeld voor de uitvoering van ons contract of voor legitieme zakelijke doeleinden;

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden, zoals serviceproviders aan wie Mediafin bepaalde verwerkingsactiviteiten heeft uitbesteed, zoals cloud- of mailingdiensten. Voor zover deze derde serviceproviders als onze verwerker optreden, verwerken zij uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met onze gedocumenteerde instructies en de overeenkomst voor gegevensverwerking die met hen is gesloten. Een van de verwerkers die Mediafin gebruikt in het kader van aanwervingsprocedures is Jobtoolz. Wil je meer weten over hoe Jobtoolz omgaat met je persoonsgegevens, dan kan je hier hun privacyverklaring raadplegen;

Indien en voor zover dit vereist is door de toepasselijke wetgeving of om te voldoen aan een gerechtelijk verzoek.

Wanneer uw gegevens buiten de Europese Economische Zone doorgestuurd worden naar een derde land dat geen adequaatheidsbesluit geniet van de Europese Commissie, dan garanderen wij dat we passende waarborgen zullen implementeren om deze internationale doorgifte te beveiligen, zoals het afsluiten van Standard Contractual Clauses met de contractspartij in het derde land in kwestie.

5. Rechten in verband met persoonsgegevens

U de volgende rechten uitoefenen:  

Recht op informatie

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt (in het bijzonder welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond). De privacyverklaring die u nu leest, beoogt precies dit te doen. 

Recht op inzage

U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om een kopie van de persoonsgegevens te vragen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren, of onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen. 

Recht op gegevenswissing

U kunt verzoeken om wissing van de persoonsgegevens die over u worden bewaard. Het verzoek om uw persoonsgegevens te wissen kan niet altijd worden ingewilligd, bijvoorbeeld vanwege contractuele of wettelijke verplichtingen. 

Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als de verwerking plaatsvindt op grond van het gerechtvaardigd belang of op grond van het algemeen belang van Mediafin dat uw gegevens verwerkt. Wanneer uw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, heeft u een absoluut recht om bezwaar te maken tegen deze verwerkingsactiviteit. 

Recht op beperking van de gegevensverwerking

U hebt het recht om in bepaalde situaties beperking van de verwerking te verkrijgen, bijvoorbeeld als u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die Mediafin in staat stelt de juistheid te verifiëren. 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens, die door Mediafin worden verwerkt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en/of deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. 

Recht om een klacht in te dienen

In geval van problemen, moedigen wij u aan om contact op te nemen met Mediafin om tot een minnelijke schikking te komen. Indien u echter van mening bent dat een minnelijke schikking niet mogelijk of wenselijk is, kunt u gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be. 

Indien de afhandeling van uw verzoek onredelijke maatregelen vereist (bijv. het is technisch of organisatorisch vrijwel onmogelijk of extreem kostbaar), dan kan Mediafin u een redelijke vergoeding in rekening brengen in het licht van de administratieve kosten die met de afhandeling van het verzoek gepaard gaan. Mediafin kan ook weigeren verzoeken te behandelen die buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter. 

U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar onze Data Protection Officer (“DPO”) via het volgende emailadres privacy@mediafin.be. We zullen uw verzoek afhandelen overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving. 

6. Beveiliging

Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang of bekendmaking van uw persoonsgegevens aan derden en enige andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens te voorkomen.Wij hebben alles in het werk gesteld om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid te waarborgen van de informatiesystemen en -diensten waarin persoonsgegevens worden verwerkt. Al onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de privacy en veiligheid van uw gegevens te respecteren.

7. Contactgegevens

Indien u nog vragen heeft bij deze privacyverklaring voor evenementen, gelieve ons dan te contacteren op privacy@mediafin.be zodat wij u verder kunnen helpen.

Wil je meer weten over het privacybeleid van Jobtoolz Klik hier

Interview annuleren

Weet u zeker dat u dit interview wil annuleren?

Interview herplannen

Ben je zeker dat je dit interview wil herplannen?